Public notice: Marine And Coastal Access Act 2009 Part 4: Marine Licensing

CAIS AM DRWYDDED FOROL AR GYFER FFERM WYNT ALLTRAETH SEFYDLOG O’R ENW AWEL Y MÔR

Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr Cyf wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, am drwydded forol i adeiladu a gweithredu fferm wynt alltraeth Awel y Môr sydd oddi ar arfordir Gogledd Cymru ym Môr Iwerddon gyferbyn â Fferm Wynt ‘Gwynt y Môr’.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o’n cofrestr gyhoeddus https://cofrestrgyhoeddus.cyfoethnaturiol.cymru/. Neu drwy e-bostio CNC i permittingconsultations@ cyfoethnaturiol.cymru. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio’r cyfeirnod cais ORML2233.

Mae copïau o’r ffurflen gais a Chrynodeb Annhechegol y Datganiad Amgylcheddol ar gael yn y lleoliadau canlynol:

Mae mynediad i’r rhyngwyd hefyd are gael yn y lleoliadau hyn, felly gallwch gael mynediad i’r holl ddogfennau cais trwy ein cofrestr gyhoeddus ar-lein.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais i’r: Tîm Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, neu drwy ein gwefan yn https://ymgynghori.cyfoethnaturiol.cymru/ o fewn 42 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: ORML2233

Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post y gellir anfon gohebiaeth iddo.

x

Check Also

Swedish leader: ‘Future of EU industry at risk’

A Swedish fishermen’s leader says the EU fishing industry and marine environment face a crisis ...

%d bloggers like this: